top of page

Prohlášení SK HIT HRADEC KRÁLOVÉ z.s. o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

1. Správce osobních údajů

Spolek SK HIT Hradec Králové z.s. se sídlem Hradecká 775/115, 500 11 Hradec Králové, IČ: 06652115, vedený ve spisové složce L 11555 u Krajského soudu v Hradci Králové, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

3. Zdroje osobních údajů

přímo od subjektů údajů (např. od uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců, členů klubu, návštěvníků sportovního areálu, dodavatelů a odběratelů apod.)

 • prostřednictvím smluvních partnerů správce (např. personální agentury, organizátoři skupinových akcí apod.)

 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

 

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

 • popisné údaje (např. bankovní spojení, obrazový záznam z kamerového systému)

 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení apod.)

 

5. Kategorie subjektů údajů

 • zákazník správce

 • zaměstnanec správce

 • dopravce

 • dodavatel služby

 • osoby pohybující se v areálech správce, které jsou monitorovány kamerovým systémem

 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

 • uchazeč o zaměstnání

 

6. Kategorie příjemců osobních údajů

 • státní a ostatní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy (např. cizinecká policie, zdravotní pojišťovny, ČSSZ, obce apod.)

 • finanční ústavy

 • veřejné ústavy

 • smluvní partneři zajišťující výběrová řízení na volná pracovní místa

 • smluvní partneři, u nichž lze čerpat slevy vyplývající z klubového členství

 • smluvní zpracovatelé

 • další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU)

7. Účel zpracování osobních údajů

 

 • plnění zákonných povinností ze strany správce

 • jednání o smluvním vztahu

 • plnění smlouvy

 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek a škod správcem)

 • výběrová řízení na volná pracovní místa

 • archivnictví vedené na základě zákona

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

 

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle a provozovnách správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. dalším smluvním zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

9. Doba zpracování osobních údajů 

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 

10. Poučení 

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 

11. Práva subjektů údajů 

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,

 • kategorii dotčených osobních údajů,

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat správce o vysvětlení,

 • požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, například se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

 • je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav,

 • nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů,

 • postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo,

 • správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce:  https://www.skhit.cz

bottom of page